IMG_1302

Mr F.N. Grooss

Mijne Dames en Heren,

Ik weet niet tot wie ik mij nu feitelijk richt.

De nota Ambitie Internationaal Park lijkt niet een door de gemeente Den Haag uitgebracht stuk. De inloop bijeenkomst in Hotel Belair was niet door de gemeente georganiseerd en kan dus niet gelden als een gemeentelijke voorlichtings avond of hoorzitting.

Voor zover er sprake mocht zijn van enige bestuursrechtelijke status van de nota en/of de inloop avond verzoek ik u deze mail als bezwaarschrift cq bedenkingen tegen de nota te willen aanmerken.

Ik zie dat zich al een tsunami aan bezwaren over de nota over U heeft uitgestort , zodat ik zou kunnen volstaan met mij aan die bezwaren te conformeren , hetgeen ik overigens hierbij doe , maar ik zal kort een aantal specifieke bezwaren noemen.

1 Het is volstrekt onduidelijk wat de status van de nota Ambitie Internationaal Park is , zodat ook onduidelijk is welke rechtsmiddelen hier tegen gericht moeten worden.

2 Op geen enkele wijze blijkt of de gepresenteerde nota is getoetst aan de voor dergelijke plannen geldende bestuursrechtelijke kaders en/of wettelijke regelingen. Zonder te pretenderen dat de opsomming daarvan limitatief is dient m.i. getoetst te worden aan het voor de Scheveningse Bosjes nog steeds geldende Bestemmingsplan Van Stolkpark , dient er getoetst te worden aan het feit dat het gebied een Beschermd Stadsgebied is en deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur , dient getoetst te worden aan de Flora en Fauna wetgeving , dient er gezien de ernstige inbreuk op de bestaande situatie en het feit dat thans ook plannen worden ontwikkeld voor verandering aan de Scheveningse weg en uitbreiding van Madurodam voor dat hele aan een gesloten gebied een Milieu Effect Rapportage te worden opgemaakt, dient er in het kader van het Europese Milieurecht onderzoek te worden gedaan naar de aanwezigheid van door die wetgeving beschermde dier en planten soorten (vleermuizen en zand hagedissen zijn al aangetroffen).
3 Er is geen enkele behoefte aan het creëren van een Internationaal Park en ik verzoek U die benaming ook verder achterwege te laten en uitsluitend te spreken over de Scheveningse Bosjes. Er is terplekke nooit sprake geweest van een Park ; het betreft een grotendeels autonoom ontstaan duinbos terrein , en is als zodanig in het verleden ook bestuurlijk zo aangemerkt. Het is een gebied met belangrijke natuurwaarde niet in de laatste plaats omdat het zich juist binnen de stedelijke omgeving in de omvang die het nu heeft in deze hoedanigheid voor doet. Een dergelijk gebied op een dergelijk locatie doet zich nergens anders in de wereld voor en dient dus beschermd te worden.

Ik verzoek U dan ook het daarnaar te leiden dat deze weinig realistische nota van tafel verdwijnt en dat met andere – de Haagse mentaliteit beter begrijpende – deskundigen plannen worden ontwikkeld m.b.t. het onderhoud en het herstel van het verband met de Waterpartij ; niet door een tunnel , maar door overkluizing van de Teldersweg

Mr F.N.Grooss

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *