Maritza

Maritza van Assen

Als omwonende en dagelijks gebruiker van zowel Westbroekpark, Waterpartij als Scheveningse Bosjes wil ik hiermee een reactie geven op het concept-Ambitiedocument “Internationaal Park”.

1. Status document

Gepubliceerd is een concept-Ambitiedocument waarop een reactie mogelijk is. De vraag is welke procedure hier wordt gevolgd en wat de volgende stappen in de procedure zijn.
Men mag aannemen dat aan de hand van de binnengekomen commentaren het concept-Ambitiedocument wordt aangepast en er vervolgens een definitief Ambitiedocument wordt gepubliceerd?
En dat vervolgens dit Ambitiedocument een politiek besluitvormingsproces ingaat om een “definitief plan” vast te stellen?

Maar de Q en A is hierover onduidelijk en stelt:
“Het ambitiedocument is een strategische en flexibele visie op het Internationaal Park met een doorkijk tot 2030. Het is dus geen uitgewerkt plan. Het uitwerken van de plannen vindt in fasen plaats. De 1e fase begint na vaststelling van het definitieve plan”. Wat wordt bedoeld met “flexibele” visie? Wat is “het definitieve plan” en hoe komt dat tot stand?
Het is dringend noodzakelijk dat heel precies helderheid wordt gegeven over de vervolgstappen en de inspraakmogelijkheden.

2. “Internationaal Park”

Ik maak bezwaar tegen de wijze waarop de drie gebieden worden geframed als Park en ook nog als Internationaal Park. Het doet geen recht aan het bijzondere karakter dat ieder van de drie gebieden heeft.
Bovendien zijn de Scheveningse Bosjes geen park. Het is een duinbos.
Ik verzoek de afzonderlijke (historische) namen te behouden en geen nieuwe naam – Internationaal Park” of wat er ook voor alternatieve overkoepelende naam wordt bedacht – aan de gebieden toe te kennen en het afzonderlijke karakter van de drie gebieden te behouden

3. Beschermd stadsgezicht

Het concept-Ambitiedocument geeft op geen enkele manier aan dat de visie op “ontwikkeling” van het gebied wordt beperkt door de status die aan het Van Stolkpark en de Scheveningse Bosjes is toegekend als “beschermd stadsgezicht”. De ontwikkeling van het “Internationaal Park” zoals geschetst in het concept-Ambitiedocument is in strijd met de status van beschermd stadsgezicht. Zie ook http://www.monumentenzorgdenhaag.nl/sites/default/files/beschermd-stadsgezicht/toelichting/toelichting%20rijks%20beschermd%20stadsgezicht%20Van%20Stolkpark%20Scheveningse%20Bosjes.pdf
In dit document dat is duidelijk aangegeven dat de Scheveningse Bosjes belangrijke natuurwaarden vertegenwoordigen. Vanwege het beschermd stadsgezicht dient het voorliggende Ambitiedocument ingrijpend te worden gewijzigd en dient met deze natuurwaarden rekening te worden gehouden.

4. Onderhoud aan groen

Natuurlijk heb ik – samen met andere liefhebbers van het gebied – gezien dat het groenonderhoud op plaatsen te wensen overlaat. In de veronderstelling dat dit geld op andere plaatsen in de stad veel dringender noodzakelijk was, waren we misschien te bescheiden om hiervoor aandacht te vragen en ervoor te pleiten dat er geld wordt vrijgemaakt. Nu wordt echter het gebrek aan onderhoud opgevoerd als excuus om veel verder strekkende ingrepen in het gebied te doen. Ingrepen bovendien die veel meer geld kosten dan het onderhoud dat voor herstel van het groen noodzakelijk is.
Ik verzoek het plan te beperken tot het onderhoud en herstel van het groen en geen verdergaande ingrepen te doen.

5. Historisch besef

De Scheveningse bosjes markeren de oude stadsgrens van Den Haag. Daarna begonnen de duinen en verder weg was Scheveningen. Het is prachtig dat dit gebied – en aaneengesloten de Waterpartij en het Westbroekpark – tot dusverre onbebouwd is gebleven en aan de verstedelijking is ontsnapt. De 350 jarige Scheveningseweg is aangelegd door Huijgens om Scheveningen vanuit Den Haag bereikbaar te maken. De zo karakteristieke historische weg die door het duingebied is aangelegd met aan weerszijden groen en natuur, MOET behouden blijven. Laat de erfenis van Huijgens en van Cats in stand!

6. Koester het noordwesten van Den Haag

De Randstad en ook Den Haag is in verregaande mate verstedelijkt. Aan alle kanten van Den Haag is de verstedelijking opgerukt: de nieuwbouwwijken, de snelwegen met geluidsschermen, de winkelcentra en de bedrijventerreinen. Het is te danken aan de zee en de duinen, de onmogelijkheid om een serieuze rondweg te maken, de drinkwatervoorziening vanuit de duinen – én het tot dusverre door de gemeente gevoerde beleid – dat het noordwestelijk deel van Den Haag gespaard is gebleven voor een grootschalige vernietiging van het landschap. Juist vanwege de historische, natuurlijke en ook voorname omgeving is het gebied aantrekkelijk gebleven en heeft zich hier de internationale gemeenschap gevestigd. De zuid- en oostkant van Den Haag is helemaal verpest. Alleen in een museum is nog te zien hoe dat er eeuwen geleden heeft uitgezien: http://www.haagshistorischmuseum.nl/collectie/gezicht-op-den-haag-vanuit-het-zuidoosten. Dus koester het noordwesten van Den Haag en houd dit in het belang van de aantrekkelijkheid van het gebied zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat!

7. Indisch Monument en Indië Monument

De Waterpartij en het grote grasveld dat zich voor de waterpartij uitstrekt is ook een belangrijke plek voor mensen met een verleden of wortels in Nederlands-Indië. Na de Tweede Wereldoorlog hebben zij te lang moeten wachten op een eigen plek en een eigen monument. Deze plek zou niet mogen worden aangetast door meer reuring of horeca in de directe omgeving, die daar nu wel voorzien is in het concept-Ambitiedocument. Graag laten vallen die ambitie!

8. Horeca

Op de kaart in het concept Ambitiedocument staat wel of 4 of 5 plaatsen vorkjes en mesjes getekend. Daarmee wordt een enorme hoeveelheid horeca de drie gebieden ingehaald. Dit is volstrekt onnodig omdat in de directe omgeving tal van horeca-gelegenheden te vinden zijn, die zelfs in het concept Ambitiedocument zijn opgenomen. Maar belangrijker: het verstoort de rust en de natuur in de drie gebieden. Recent is er al een tegenbeweging ontstaan die zich verzet tegen het op allerlei plaatsen verschijnen van horeca. http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/01/02/stop-het-horecavirus-in-onze-binnensteden-1572326. Houd horeca aan de randen van het gebied.

9. Mentaal en fysiek welbevinden

Wij hebben – midden in de gemeente Den Haag én tussen Den Haag en Scheveningen in – een prachtig stuk natuur dat goed is geconserveerd. Het is ook een losloopgebied, voor honden – maar zeker ook voor mensen. Je laat de stad achter je, een gevoel van vrijheid en losmaken neemt bezit van de bezoeker. Dit gevoel wordt onvoorstelbaar aangetast wanneer dit gebied ook wordt gecultiveerd, aangeharkt, van brede betonnen paden en van verlichting wordt voorzien. Biodiversiteit en groen zijn belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Zelfs voor Tijdelijke Natuur wordt nu op landelijk niveau beleid geformuleerd om deze zo veel mogelijk een kans te geven. Wij hebben hier midden in Den Haag een prachtig stuk oude, blijvende natuur waar velen hun ontspanning vinden. Laat het zo en maak er geen (pret)park van!!

Met vriendelijke groet,

Maritza van Assen

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *