dscn4843

Scheveningseweg

de Bomenstichting nam het initiatief om een brief te schrijven aan de formateur:

Aan mevrouw Schippers, Formateur
Betreft: collegeonderhandelingen nieuw college 2018-2022
Onderwerp: spoorvervanging Scheveningseweg
Afschrift: de griffie van de gemeenteraad van Den Haag

Den Haag, 20 april 2018

Geachte mevrouw Schippers,

Wij feliciteren u met uw aanstelling als formateur voor de onderhandelingen om een nieuw college te vormen met de vier grootste partijen van Den Haag.

Wij vragen in dit verband om uw aandacht voor het volgende.
De tramsporen over de Scheveningseweg zijn aan vervanging toe. Hierover bestaat geen discussie.

Waarden Scheveningseweg
De Scheveningseweg is niet alleen de oudste – met klinkers verharde – weg van Nederland maar heeft ook grote natuur- en cultuurhistorische waarden. Niet voor niets is hij beschermd door de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, het Rijks-beschermd Stadsgezicht en de Wet Natuurbescherming. De weg spreekt zeer tot de verbeelding van heel veel bewoners van Den Haag en daarbuiten. Ieder kent het iconische beeld: de brede kronen van de bomen raken elkaar over weg en spoor heen zodat er een groene koepel is ontstaan.

Twee adviezen van de Denktank
Zich van deze bijzondere waarden van de Scheveningseweg zeer bewust, heeft de wethouder Verkeer en Vervoer een Denktank Scheveningseweg in het leven geroepen om hem te adviseren, met als opdracht: Met welke spoorconstructie en met welke spoorligging in het profiel van de Scheveningseweg is de beoogde spoorvervanging te realiseren met behoud van zoveel mogelijk bomen.

De Denktank heeft het college 2 adviezen gegeven.
De ondertekenaars van deze brief hebben een variant voorgesteld, die erop gericht is om het hierboven geschetste beeld en de natuur- en cultuurhistorische waarden te behouden, conform de opdracht van de wethouder. Bij deze variant zouden 16 bomen gerooid moeten worden en 307 blijven staan. De groene koepel blijft behouden. Onze variant heet ‘paal naast poer’.

Het nu demissionaire college heeft echter gekozen voor de variant van de andere leden van de Denktank: ‘betonnen bak in verschoven ligging’ (Standpuntenbrief RIS 297275, d.d. 27-06-2017). Bij deze variant moeten 151 bomen worden gerooid, kunnen 155 bomen blijven staan, van 17 bomen is het onduidelijk of ze kunnen blijven staan. Vanwege de door de HTM gewenste herplant met zuilvormige bomen verdwijnt het aloude beeld: de groene koepel. Zuilvormige bomen vergen minder onderhoudssnoei om het spoor met bedrading vrij te houden, wat scheelt in de beheerkosten. Gezien de veranderingen van het klimaat met hitte-eilanden, slechtere luchtkwaliteit en wateroverlast als gevolg, gaan de zgn. ecosysteemdiensten van bomen een steeds belangrijker rol spelen. We denken daarbij aan dempen van temperatuur, opnemen van CO2 en NOx, afvangen van fijnstof, opnemen en verdampen van water. Deze (financiële) baten, die ongeveer vanaf 40 jarige leeftijd van bomen beginnen mee te tellen – de kroonomvang is dan groot genoeg – zijn helaas niet in beeld gebracht.

Onze variant ‘paal naast poer’ werd in de standpuntenbrief van het college niet eens genoemd. In plaats daarvan werd een door het college zelf bedachte ‘tweede variant’ ten tonele gevoerd, die vele malen duurder is.

De gemeenteraad heeft vervolgens ingestemd met de variant met een ‘betonnen-bak-in- verschoven-ligging’. Echter ons is gebleken dat heel veel Hagenaars en Hagenezen niet begrijpen dat deze keuze is gemaakt en het er ook niet mee eens zijn omdat er veel bomen moeten worden gerooid en het vertrouwde aanzien van de Scheveningseweg verdwijnt.

Wij hadden erop aangedrongen om een zgn. Bomen Effect Analyse (BEA)1 te laten opstellen waaruit klip en klaar zou blijken bij welke variant de meeste bomen behouden blijven. Aan dit verzoek heeft het college niet willen voldoen.

Het zal u na het voorgaande duidelijk zijn dat er geen zorgvuldige toetsing en belangenafweging heeft plaatsgevonden.

Verzoek
We verzoeken u daarom om de spoorvervanging langs de Scheveningseweg in de collegeonderhandelingen te betrekken met een heroverweging als inzet om de bomen, het iconische beeld van de beroemde Scheveningseweg te behouden en de natuur- en cultuurhistorische waarden te respecteren. Een BEA, opgesteld door een onafhankelijke deskundige, is de meest geschikte methode.

Wij wensen u veel succes bij het vormen van een nieuw college en horen graag de positieve uitkomst van ons verzoek.

Vriendelijke groet van
Behoudpagina Scheveningse Bosjes
Bomenstichting Den Haag
SOS Den Haag
Wijkoverleg Zorgvliet
Bewonersorganisatie Archipelbuurt & Willemspark (met aantekening)

1 De landelijke Bomenstichting schrijft hierover: ‘Een BEA is een gestandaardiseerde beoordeling die alle mogelijke effecten van de bouw of aanleg op het duurzaam voorbestaan van de boom in beeld brengt. Hierin wordt ook omschreven hoe de nadelige effecten tot een minimum kunnen worden beperkt. Bovendien wordt onderzocht wat het meest boomvriendelijke alternatief is. De Bomen Effect Analyse is een sterk wapen tegen het (onbedoeld) verdwijnen van waardevolle bomen door bouwen en aanleggen. In een vroegtijdig stadium worden de effecten van de uitvoering voor de bomen duidelijk en kunnen voorwaarden gesteld worden aan de bouw of de aanleg”.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *