dscn4137

Raadsadres Scheveningseweg

De Behoudpagina, SOS Den Haag, Bomenstichting Den Haag en bewonersverenigingen Zorgvliet en Archipel-Willemspark, leden van de Denktank Scheveningseweg, schreven op 24 augustus 2017 een Raadsadres:

 

RAADSADRES SCHEVENINGSEWEG

Aanleiding voor dit raadsadres is dat we met andere leden van de Denktank van mening zijn dat de kwaliteit van uw besluitvorming onder druk is gezet door het collegevoorstel en verdachtmakingen in de pers zonder wederhoor.

1. waar gaat het om bij de Scheveningseweg?
2. hoe relevant zijn de huidige bomen voor de spoorvervanging Scheveningseweg?
3. waarom voldeed dat ‘poerenspoor’ uit de jaren ‘80 niet meer?
4. hoe relevant is de aanschaf van materieel bij de besluitvorming over de vervanging van het spoor langs de Scheveningseweg?
5. welk voor-werk was er gedaan door HTM en IbdH voor de start van de Denktank?
6. en, kloppen die lijstjes in het collegevoorstel wel van de verschillende varianten en de te kappen bomen?
7. in de pers hebben Denktank-leden zich uitgesproken tegen een groep die ongenuanceerde bomenknuffelaars zouden zijn. Klopt dat wel?
8. waarom is dit niet vooraf met wethouder de Bruijn opgelost en waarom is dit raadsadres überhaupt nodig?
9. wat is het dringende advies aan de raadsleden?

1. waar gaat het om bij de Scheveningseweg?
1. De vraagstelling van de wethouder aan de Denktank was hoe het spoor te vervangen met zo min mogelijk verlies aan bomen. De wethouder gaat ervan uit dat op het spoor al het materieel zal moeten kunnen rijden.

2. hoe relevant zijn de huidige bomen voor de spoorvervanging Scheveningseweg?
2. Het huidige bomenbestand is grotendeels aangeplant begin jaren ’80 toen door inspanningen van de toenmalige wethouders Verduyn Lunel en Vlaanderen er gekozen is voor spoor op beton-poeren in een open berm en waarlangs een grote rij jong-volwassen kastanjes zijn geplant. Dat heeft de totaal verbrokkelde Scheveningseweg een nieuw samenhangend sterk beeld gegeven.
Sindsdien heeft de Scheveningseweg het romantische beeld van een tweetal door bomen begrensde ‘groene tunnels’: één voor het wegverkeer en één voor het tramverkeer. Een langgerekt romantisch beeld dat naadloos past bij de villabebouwing in het ‘Scheveningse’ deel, bij de park-muur van Zorgvliet en de ongerepte bosjes langs het haagse deel. Een beeld dat in 35 jaar tot wasdom is gekomen. Er staan nu een groot aantal bomen (beuken, iepen en linden van meer dan 100 jaar oud) die met een betonnen strook in de verschoven ligging van het collegevoorstel niet gehandhaafd kunnen blijven eenvoudigweg omdat meer dan 25% van hun wortels afgezaagd moet worden om het cunet (zandlichaam) aan te brengen.

Een deel van de 35 jaar geleden aangeplante kastanjes blijkt in meer of mindere mate aangetast. Maar bomen-expert Copijn –die betrokken was bij de aanplant in de jaren ‘80– heeft hierover voor de AVN een rapport gemaakt. Op basis van ervaringen is hij optimistischer over de toekomstverwachtingen van de kastanjes door eenvoudigweg regelmatig voedsel toe te dienen.
Het huidige beeld wijkt volledig af van de gravures en tekeningen van de oorspronkelijke aanleg van de Scheveningseweg. De 17e eeuwse ‘wildernis’ tussen Noordeinde en Keizerstraat bestond uit ongerept duingebied met galgenveld en uitzichtpunt waartussen de poort, tolhuis, rijen stuifduinen en bomenrijen de Scheveningseweg markeerden als infrastructurele ingreep.
Veel delen van poort, stuifduinen en bomenrijen zijn sindsdien nog slechts met moeite herkenbaar of verdwenen. De huidige ‘groene tunnels’ gevormd door de bomenrijen dragen de identiteit van de Scheveningseweg. Rooien van de grote bomen tussen weg en spoor zouden een onvoorstelbaar verlies betekenen.

3. waarom voldeed dat ‘poerenspoor’ uit de jaren ‘80 niet meer?
3. Het ‘poeren-spoor’ is aangelegd omdat het gemeentebeleid destijds rails én bomen wilde combineren aan de Scheveningseweg. Het ‘poeren-spoor’ voldoet nu niet meer omdat de poeren op niet-aangetrilde zandlagen liggen, er plaatselijk verschuivingen en verzakkingen zijn geweest maar de nastelmogelijkheden om dit aan te passen veel te gering zijn. In de tussentijd hebben de aangeplante bomen hun wortels uitgebreid tussen die poeren in. Er is een open berm ontstaan waarin de bomen wortelen en waarin de rails puntsgewijs worden ondersteund door al dan niet verzakte poeren.

4. hoe relevant is de aanschaf van materieel bij de besluitvorming over de vervanging van het spoor langs de Scheveningseweg?
4. Er is groot verschil in gewicht en breedte van het rollend materieel. Wanneer we modern breed materieel willen laten rijden moeten de middenmasten voor de bovenleiding ertussenuit of moeten de sporen iets uit elkaar gelegd.
Wanneer we modern zwaar materieel willen laten rijden moeten we het draagkrachtig vermogen daarop berekenen. Omdat de poeren sowieso vervangen moeten worden is dat geen probleem.

5. welk voor-werk was er gedaan door HTM en IbdH voor de start van de Denktank?
5. Een groep heeft zich afgetekend die van meet af aan op zoek was naar minimale aantasting bestaand wortelpakket (vanwege behoud van ‘alle’ bomen) en versterking van stabiliteit en belastingcapaciteit van het spoor.
Deze bevragende groep heeft bij voortduring naar feiten, gegevens en onderzoek gevraagd. De wijze en tempo waarop dit is opgepakt door HTM en IbdH heeft tot slepende verlenging van de Denktank geleid volgens sommigen. Dat kan echter nooit een verwijt zijn aan de personen die vragen hebben gesteld over de onbewezen aannames die werden gepresenteerd als feiten. Zonder feitelijk vooronderzoek levert een Denktank immers alleen ongefundeerde opinies.
Zo bleek het poeren-spoor anders in elkaar te zitten dan gepresenteerd, is er inmiddels enig –maar nog onvolledig– inzicht in het wortelpakket van de bomen, zijn er teveel tegenstrijdige opvattingen over de gezondheidstoestand en kansen van het bomenbestand en is er geen inzicht in draagkracht van de bodem of verontreiniging ervan.

6. en, kloppen die lijstjes in het collegevoorstel wel van de verschillende varianten en de te kappen bomen?
6. Helaas klopt dat lijstje aanwijsbaar niet. In het collegevoorstel is een op het eerste gezicht handzaam lijstje opgenomen: voor elke variant staat aangegeven hoeveel bomen er wel verplant, gekapt en vervangen zouden moeten worden. Het collegevoorstel (verschoven ligging, beton-tracé) is veel te gunstig voorgesteld –en het alternatief DD2 (puntvormige rail-ondersteuning in volle grond) – is veel te ongunstig voorgesteld. Ook is het DD2 alternatief in het collegevoorstel gehéél anders voorgesteld dan in de Denktank: peren en appels. Berekeningen moeten aantonen of beton palen 400×400 nodig zijn of stalen palen ø220 voldoen.
Door het graafwerk voor het cunet (zandbed) van het collegevoorstel sneuvelen de meeste wortels van de bomen tussen weg en spoor –óók van de lindes aan de Scheveningse zijde en óók van de 25 bijzondere bomen.
Door onduidelijk te blijven over gehanteerde criteria is er een schijnduidelijkheid verschaft die de kwaliteit van de besluitvorming benadeelt. En begin volgend jaar een enorme impact zal hebben op ieders stadsbeeld.
Het zal gaan als bij de aanpak van de Nieuwe Parklaan waar uiteindelijk geen boom bleef staan.
Geen eenvoudige problematiek en onze verantwoording is te vinden in voetnoot aan het eind. Minutieus veldonderzoek aan de hand van door de gemeente gemaakte kaarten leveren de volgende tabel op.

Bomen-effecttabel:

schermafbeelding-2017-11-02-om-16-31-08

Bij uitvoering van het collegevoorstel zullen minimaal 151 van de 323 bomen gerooid moeten worden waaronder de oude grote beuken, iepen en linden. Bij het alternatief DD2 hoeven maar 16 bomen te worden gerooid.

7. in de pers hebben Denktank-leden zich uitgesproken tegen een groep die ongenuanceerde bomenknuffelaars zouden zijn. Klopt dat wel?
7. Enkele leden van de Denktank vonden de onderzoeksvragen van ondergetekenden te ver en te diep gaan omdat zij al een groot vertrouwen in HTM en IbDH stellen. Zonder dat tekort te willen doen zijn alle leden van de Denktank mét HTM en IbdH– erin benoemd niet als gekozen bestuurders maar als deskundigen om over hun eigen schaduw te stappen en zich te verdiepen in de in de Denktank verzamelde kennis, inzichten en ervaringen. De Denktank is géén volksvertegenwoordiging maar een inhoudelijk ad-hoc adviescollege.
Dat heeft helaas niet kunnen leiden tot een eensluidend advies. Het collegevoorstel geeft nu een technisch andere invulling aan de alternatieve varianten (zoals DD2) waar de Denktank over heeft gesproken: dat vergroot de verwarring.

8. waarom is dit niet vooraf met wethouder de Bruijn opgelost en waarom is dit raadsadres überhaupt nodig?
8. Op 2 februari hebben we de wethouder en diens secretariaat op de hoogte gesteld van ons verzoek een afspraak te willen maken over de uitkomsten van de Denktank Scheveningseweg.
Uiteindelijk werd belet toegestaan met de héle Denktank eind juni. Hierdoor hebben we niet onze inzichten inhoudelijk kunnen bepleiten bij de wethouder en moeten we vaststellen dat secretariaat en assistenten van de wethouder allesbehalve behulpzaam zijn geweest om de Haagse Kracht bij het bestuur te brengen.

9. wat is het dringende advies aan onze raadsleden?
Dringend advies van ondergetekenden aan U als raadsleden is het volgende.

a. laat U niet verleiden tot het idee van een gedeeltelijke 17e eeuwse reconstructie: er is nu alleen budget voor de spoorvervanging, níet voor het integraal herinrichten van de Scheveningseweg. Behoud dan het huidige, met veel investeringen opgebouwde sterke, romantische beeld. Afgelopen 35 jaar is het volgroeid tot wat we nu liefhebben langs die Scheveningseweg!

b. de levenskansen voor de bomen zijn zodanig gunstig dat intensieve kap onnodig is wanneer tenminste 80% van het wortelpakket intact kan blijven. En dat kan wanneer de oude poeren achterblijven en nieuwe poeren of palen ‘in de schaduw’ van de oude poeren worden geplaatst.

c. behoud en beheer de kastanjes zolang dat gaat (conform advies Copijn: de bomen zijn nu volwassen en weerbaarder dan jonge kastanjes).

d. laat U niet van de wijs brengen door handige vergelijkende overzichten van uw opties zolang niet is onderbouwd wat er staat! Het collegevoorstel gaat heel veel meer bomen kosten dan is aangegeven terwijl alternatief DD2 veel meer bomen met rust laat!

e. puntvormige ondersteuning van het spoor (met palen of poeren) verdient de voorkeur: de open bermen en de bomen blijven dan in de volle grond. Belasting op het spoor draagt af naar de diepere zandlaag en niet op de wortels. Wortelopdruk kan de rails niet opduwen. Dat is alternatief DD2.

f. laat U niet van de wijs brengen door niet-onderbouwde financiële indicaties. Een puntvormige ondersteuning met stalen buispalen van DD2 is maximaal 3 miljoen duurder dan het meest prijs-gunstige voorstel van het college.

g. de betonnen spoorstroken met verschoven ligging van het collegevoorstel maken aanpassing noodzakelijk bij het nu geprivatiseerde Tolhuis. De wethouder sprak over een eventuele verplaatsing ervan: die kosten zijn niet begroot.

h. De Scheveningseweg maakt deel uit van de gebieden die onder de wet natuurbescherming (voorheen: de Boswet) vallen. Dit vereist een compensatie van het oppervlak van de betonnen spoorstroken.

j. maak een aangepast onderhoudscontract voor de HTM: dus niet afspreken dat de twee meter ter weerszijden van het spoor verantwoordelijkheid HTM wordt want dan gaan de bomen allemaal alsnog weg!

k. wees bij Denktanks bedacht op de integriteit en inspanningen van de gemeentelijke diensten omdat zij bepalend zijn voor het aanleveren van feiten en gegevens. Wees bij denktanks bedacht op tot niets leidende escalatie en verdeeldheid onder belangengroepen, burgerorganisaties, burgervertegenwoordigers of experts.

We wensen U een stevig en vruchtbaar debat en zien U bij de inspraak. Nu we gezien hebben op basis waarvan U wordt geacht te beslissen dan is het op zijn zachtst gezegd glad ijs.

Draag het college op variant DD2 uit te voeren en gebruik de denkkracht en know-how in de markt om dit goed en voordelig uit te voeren.

 

schermafbeelding-2017-11-02-om-16-46-10

schermafbeelding-2017-11-02-om-16-46-32

 

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *