Schermafbeelding 2016-07-29 om 11.26.01

Populierenvervangingsplan

Geachte Raadsleden van Den Haag!

Zelfs na herhaalde en veelvuldige verzoeken weigert wethouder Revis de kap van de populieren uit te stellen totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in het Hoger Beroep dat Bomenstichting Den Haag heeft ingesteld tegen het vonnis van 19 juli j.l.

De wethouder heeft ter rechtszitting beweerd dat Wageningen UR positief zou zijn over de voorgenomen kap. Niets is minder waar. Eerst na dat vonnis werd het onderzoek van Wageningen UR op de website van de Gemeente geplaatst. Toen pas bleek dat dit onderzoek behoorlijk kritisch is over de beoordelingsmethode die Bomenwacht Nederland gehanteerd heeft. Dat was mede aanleiding voor Bomenstichting Den Haag om hoger beroep in te stellen.

Jaap Postma van Vijf voor Twaalf heeft op Facebook opgeroepen de wethouder te schrijven en te vragen de kap uit te stellen tot na uitspraak Raad van State. Velen hebben aan die oproep gehoor gegeven en nog meer Hagenaars steunen de inspanningen van de heer Postma en Bomenstichting Den Haag om de populieren voor de stad te behouden. De wethouder weigert echter aan al die verzoeken en smeekbedes gehoor te geven.

Maar dit is Haagse Kracht! Wij dringen er met klem op aan dat u op verzoek van de Hagenaars de wethouder beweegt de kap van de populieren uit te stellen in ieder geval tot de uitspraak van de Raad van State maar het liefst helemaal af te lasten en een nieuw onderzoek te starten door een gerenommeerd boombedrijf dat een door Wageningen UR ondersteunde beoordelingsmethode hanteert. Of vraag Wageningen UR een protocol op te stellen waar zo’n beoordelingsmethode aan moet voldoen. En luister in ieder geval naar de inwoners van Den Haag die willen dat hun bomen blijven staan!

Help de wethouder naar de bewoners van Den Haag te luisteren!
Het gaat om de toekomst van de stad! Laat de bomen staan!

Hieronder plak ik mijn met de wethouder c.s. gevoerde correspondentie.

Met vriendelijke groet,
Behoud Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark
Groene Lintje 2016


Geachte wethouder,

Dank voor uw antwoord.
De Landelijke Bomenstichting is positief over de gevolgde procedure. Zij is dat echter niet over de beoordelingsmethode. Zij schrijft:
De beoordelingsmethode die in de eerste fase gebruikt is bevat drie beoordelingscriteria: Conditie, Veiligheid en Beheerbaarheid. Deze criteria zijn relevant. De vermenigvuldiging van de aarde van deze drie criteria die in de methode plaatsvindt is onderwerp van discussie in het vakgebied. De Bomenstichting is van mening dat deze vermenigvuldiging weggelaten kan worden en niet relevant is voor de beoordeling van de boom. De achterliggende criteria zijn dit wel.

Het rapport van Wageningen UR heeft ook zware kritiek op die beoordelingsmethode: Uit de analyse blijkt dat wanneer de boombeoordeling louter op veiligheid zou gebeuren er een andere uitkomst zou zijn dan wat er volgens de BWN-systematiek uitkomt. Zoals eerder vermeld is de beoordeling kwalitatief van aard en niet kwantitatief. Er kan dus geen statistiek op worden toegepast. Er kan dus niets over betrouwbaarheid worden bepaald. Een echte validatie is daarom niet mogelijk.

Die beoordelingsmethode staat dus ter discussie. Daarover gaat het hoger beroep tegen het rechterlijk vonnis bij de Raad van State.

Nogmaals dringen wij er derhalve met klem op aan de kap van de populieren uit te stellen tot de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Hoogachtend,
Behoud Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark

 

Van: namens Boudewijn Revis <b.revis@denhaag.nl>
Verzonden: vrijdag 16 september 2016 13:53
Onderwerp: RE: Populierenvervangingsplan

Geachte mevrouw,

Met het oog op de veiligheid zal de gemeente niet ingaan op dit verzoek. Vervangen is noodzakelijk. De urgentie van het kappen van deze bomen is afgelopen zomer weer aangetoond, toen bleek dat bij enkele (gesnoeide) populieren weer takbreuk optrad. Gelukkig zijn daarbij geen ongelukken gebeurd.

Zowel deskundigen en specialisten, inclusief de door u aangehaalde WUR, hebben aangegeven dat het vervangen van de populieren nodig is en dat de gemeente op een zorgvuldige en deugdelijke manier tot haar besluit gekomen is. Dit wordt ook bevestigd door de Landelijke Bomenstichting: ,, Als we kijken naar de manier waarop de gemeente dit probleem aanpakt en hoe zij met de inzet van gespecialiseerde bedrijven tot dit plan is gekomen is het bestuur van de Bomenstichting van mening dat de gemeente Den Haag hierin zorgvuldig gehandeld heeft.” Voorts heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de belangen die gediend zijn bij het vervangen van de bomen – in het bijzonder de veiligheid – zwaarder wegen dan het belang om de bomen te handhaven. Er zijn daarom geen belemmeringen om over te gaan tot vervanging.

Ik hoop u hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven.

Hartelijke groet,
Boudewijn Revis

Verzonden: woensdag 7 september 2016 21:07
Aan: Boudewijn Revis
CC: burgemeester@denhaal.nl; College; Jaap Postma; Clara Visser
Onderwerp: Populierenvervangingsplan

Geachte wethouder,

Nu de Bomenstichting en Vijf voor Twaalf bij de Raad van State hoger beroep hebben ingesteld tegen het vonnis d.d. 19 juli j.l. inzake het populierenvervangingsplan en wij bovendien kennis genomen hebben van het Rapport Wageningen UR dat nogal kritisch oordeelt over de door de Bomenwacht gehanteerde ‘methode’, dring ik er met klem op aan de kap van de 800 populieren uit te stellen totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Hoogachtend,
Behoud Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark
Groene Lintje 2016
Geachte wethouder,

Ik zit niet te wachten op dit soort standaardmails die bedoeld zijn om iedere discussie af te kappen.

Ik schreef u eerder: ‘ik neem geen genoegen met de praat over celspanning en veiligheid. Het onderzoek van (toch al dubieuze) Bomenwacht Nederland wijst uit dat slechts 162 populieren een slechte conditie hebben en zelfs dat betwijfelen wij. Ook is nergens te vinden waar deze 162 ‘slechte’ populieren zouden staan wat zeer onzorgvuldig is. Onveiligheid is niet met feiten aangetoond. Als het om veiligheid gaat dan moeten ook o.a. volksgezondheid, luchtkwaliteit, klimaat, luchtvochtigheid, vochthuishouding en zuurstof als objectieve (!) criteria meegewogen worden. Dat heeft de wethouder niet gedaan. Het vervangen van grote ruisende bomen door nieuwe sprietjes voldoet niet, zeker niet bij een kap van deze omvang.’

Daar gaat u totaal niet op in. En u blijft maar zeggen dat Den Haag een groene stad is maar dat is niet waar. Den Haag is een van de meest versteende steden in Nederland. We hebben weinig maar heel mooi groen. En dat gaat u allemaal kappen. Daar zijn wij het niet mee eens.

Wij willen dat u stopt met dat populierenvervangingsplan.

Hoogachtend,
Behoud Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark
Groene Lintje 2016
Van: namens Boudewijn Revis <b.revis@denhaag.nl>
Verzonden: donderdag 1 september 2016 12:42
Onderwerp: Populierenvervangingsplan

Geachte mevrouw,

Hartelijk dank voor uw e-mail. U heeft vragen over het populierenvervangingsplan van de gemeente.

Ik heb begrip voor uw gevoelens. Populieren zijn vaak grote, in het oog springende bomen langs onze Haagse straten en lanen en dragen bij aan het unieke en groen uiterlijk van Den Haag. We moeten echter doen wat nodig is. Na enkele nare ongelukken heeft de gemeente uitgebreid onderzoek verricht naar de populieren in de stad. Hieruit blijkt dat een deel van de populieren zo onveilig is dat zij moeten worden verwijderd. De gemeente is tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid van de openbare ruimte. Maar Den Haag blijft groen: iedere populier wordt vervangen door een nieuwe boom.

Populieren zijn veel geplant in de jaren ‘50 en ‘60 om de stad na de oorlog snel weer een groen uiterlijk te geven. Populieren staan bekend om hun snelle groei. Het snelle groeien heeft echter ook een keerzijde: van populieren is bekend dat ze eerder aan het einde van hun levensduur komen. De populier heeft in verhouding erg zacht hout en blijft zijn hele leven in bijna hetzelfde tempo doorgroeien. Dat zijn belangrijke verschillen met andere boomsoorten zoals bijvoorbeeld een iep, linde of eik. Ondanks dat oudere populieren er aan de buitenkant erg gezond uitzien verandert de binnenkant van de boom: de celspanning neemt af waardoor de boom ‘slapper’ wordt. Dit brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee: niet alleen bij storm, maar ook op een zomerse dag waarbij het vrijwel windstil is, kunnen er spontaan takken afbreken.

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over het vervangingsplan. Hier vindt u ook uitleg over het onderzoek en kunt u alle relevante documenten lezen.

U hecht terecht veel waarde aan het groene karakter van Den Haag. De ruim 116.000 straatbomen, 750 ha wijk- en buurtgroen en de 944 ha grote groengebieden maken de stad uniek. Als gemeente investeren we daarom constant in het groen van de stad. Of het nu gaat om de bomen en perken bij u in buurt of de Haagse bossen en parken. Dit staat ook centraal bij het vervangen van de populieren. Wij vervangen alleen als het noodzakelijk is en voor iedere boom komt een nieuwe boom terug. Deze bomen kunnen uitgroeien tot nieuwe groene iconen. Den Haag blijft de groene stad die het is, dat heeft mijn prioriteit.

Ik hoop u hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Boudewijn Revis
Wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte

 

Populieren Den Haag
Geacht college!

Ik neem geen genoegen met onderstaande mail van wethouder Revis. In alle aankondigingen en brieven staat dat 7000 populieren vervangen zullen worden. Dus niet alleen de 800 die nu gekapt zullen worden. Ik heb daarom terecht gevraagd de 7000 populieren te sparen.

Ook neem ik geen genoegen met de praat over celspanning en veiligheid. Het onderzoek van (toch al dubieuze) Bomenwacht Nederland wijst uit dat slechts 162 populieren een slechte conditie hebben en zelfs dat betwijfelen wij. Ook is nergens te vinden waar deze 162 ‘slechte’ populieren zouden staan wat zeer onzorgvuldig is. Onveiligheid is niet met feiten aangetoond. Als het om veiligheid gaat dan moeten ook o.a. volksgezondheid, luchtkwaliteit, klimaat, luchtvochtigheid, vochthuishouding en zuurstof als objectieve (!) criteria meegewogen worden. Dat heeft de wethouder niet gedaan. Het vervangen van grote ruisende bomen door nieuwe sprietjes voldoet niet, zeker niet bij een kap van deze omvang. Een Wagenings onderzoek waar de wethouder telkens naar verwijst als ondersteuning voor zijn nieuwe, nergens getoetste of wetenschappelijk onderzochte ‘methode’ ontbreekt. Als dat er zou zijn dan ontvang ik dat onderzoek heel graag en wel per omgaande.

Overigens meldt Wageningen UR op haar website dat natuuronderzoek aantoont dat mensen INTRINSIEK belang hebben bij natuur. Dat betekent dat mensen door bomen en natuur creatiever zijn, een hogere inzet hebben, hogere gevoelens van zelfcompetentie en trots en meer plezier in hun werk hebben.

Dat belang verliest de wethouder totaal uit het oog! Met het kappen van onze bomen worden de inwoners van Den Haag dus minder creatief, hebben een lagere inzet, krijgen gevoelens van minder zelfcompetentie en trots en hebben minder plezier in hun werk.

Dat is wat deze wethouder met ons doet! En dat is niet alleen ‘vervelend’, dat is ronduit SLECHT!

De wethouder mag zich niet alleen beroepen op een uitspraak van de rechter maar moet eerst en vooral rekening houden met een algemeen voelen van de inwoners van Den Haag en die zijn tegen deze kaalslag die ik op Facebook en in het AD vandalisme heb genoemd want dat is het.

De wethouder moet kappen met kappen! En het liefst vandaag nog!

Hoogachtend,
Facebookpagina Behoud Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark
Groene Lintje 2016
Van: namens Boudewijn Revis <b.revis@denhaag.nl>
Verzonden: dinsdag 16 augustus 2016 09:03
Onderwerp: RE: Verzoek om populier Maurits de Brauwweg te sparen

Geachte mevrouw,
In aanvulling op de mail die ik zojuist aan mevrouw Visser stuurde, wil ik via deze weg graag reageren op uw mail.
U vraagt de gemeente om het populierenvervangingsplan niet uit te voeren en “7000 populieren te sparen.” Zoals u weet gaat het niet om 7000 bomen, maar om een beperkt deel daarvan, ongeveer 800, dat onveilig is. Door de afnemende celspanning in deze populieren wordt de boom ‘slap’ en neemt het risico op takbreuk toe ondanks dat de boom er op het eerste oog gezond uitziet. In het verleden zijn er door uitbrekende takken ernstige ongelukken gebeurd met zelfs blijvend letsel tot gevolg. Dat de gemeente terecht en weloverwogen kiest voor de veiligheid van de Hagenaars is kortgeleden ook bevestigd door de rechter.
Het vervangen van deze grote bomen is vanzelfsprekend heel erg vervelend, maar de gemeente moet doen wat nodig is. Gelukkig blijft Den Haag groen: iedere verwijderde populier wordt vervangen door een nieuwe boom.
Met vriendelijke groet,
Boudewijn Revis

(14 augustus 2016)
Geachte heer Revis,

Ook wij van de Facebookpagina Behoud Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark ondersteunen dit verzoek van de Bomenstichting Den Haag. Wij doen zelfs een dringend verzoek om alle 7000 populieren te sparen.

met vriendelijke groet,
Facebookpagina Behoud Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark
Groene Lintje 2016

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *