manifest

MANIFEST BEHOUD GROEN DEN HAAG

MANIFEST BEHOUD GROEN DEN HAAG

Aan de politieke partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen Den Haag

Dringend verzoek om een GROENPARAGRAAF in het verkiezingsprogramma op te nemen.

Dit is een positieve campagne.

Het gaat slecht met het groen in Den Haag, een toch al heel versteende stad.
Wij maakten al een akelige opsomming in onze brief aan de organisatoren landelijke Groencompetitie (http://www.behoudscheveningsebosjes.nl/berichten/groencompetitie/) waar de gemeente zich middels een betaling gemeld had voor een nominatie die hopelijk ingetrokken en niet gehonoreerd wordt.

Den Haag:
27e plaats groene steden ranglijst WUR
een magere 0,2 straatboom per inwoner
bovenaan een EU lijst slechte luchtkwaliteit
veel hittestress, de heetste stad van Nederland
de meest ongezonde wijken van Nederland
veel wateroverlast bij clusterbuien
op de 372e plaats groene steden van 388 (2017)

Onder deze zorgwekkende omstandigheden worden jaarlijks zo’n 6.000 bomen gekapt. Dit jaar waarschijnlijk nog meer. De aanplant van jonge bomen kan het groenvolume van de gekapte bomen niet vervangen waardoor dat groenvolume drastisch en in sneltreinvaart achteruit gaat en de hierboven genoemde slechte omstandigheden worden versterkt met alle negatieve gevolgen voor de stad van dien. Deze verontrustende ontwikkeling moet gekeerd worden voordat de toestand echt kritiek wordt. Er moet een goed protocol ontwikkeld en opgebouwd worden om alle bomen en al het groen voor de stad te behouden en het bomenbestand uit te breiden. Lees ook de Kamerbrief hittestress en klimaatverandering waarin wordt aangedrongen op vergroenen van steden. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/documenten/kamerstukken/2017/08/25/hittestress-en-klimaatverandering

Wij willen een gezonde, groene stad. Niet morgen, maar nu! Kap met de sloop van het Haagse groen!
Het is noodzakelijk en urgent dat het gemeentelijk beleid ten aanzien van groen en bomen wordt aangepast aan de eisen van de tijd. Het gaat om gezondheid, welbevinden, weerbaarheid in veranderend klimaat, de toekomstbestendigheid van de stad en haar groeiend aantal inwoners en de bestuurlijke verantwoordelijkheid daarvoor. Streven naar 1e plaats ranglijst WUR, 1 straatboom per inwoner, bovenaan een EU lijst schone lucht, geen hittestress, geen wateroverlast, de gezondste wijken van Nederland en 1e plaats groene stad van Nederland.

MANIFEST BEHOUD GROEN DEN HAAG

stop het populierenvervangingsplan
geen uitbreiding Madurodam in de Bosjes
geen bomenkap op de Scheveningseweg
stop de verstening
geen bomenkap voor biomassa
goed en deskundig onderhoud van Parken en Bosjes en al het Stadsgroen
zorg goed voor vogels, vlinders, bijen en andere dieren
geen bomenkap voor trams, tunnels, parkeergarages of andere projecten
natuur en groen gaan vóór
rust in het groen
in 2020 moeten er 200.000 stadsbomen zijn
geen bebouwing van strand en duinen
en luister naar de burgers!

 

Uitwerking Manifest

Populierenvervangingsplan
In opdracht van de gemeente worden 800 populieren gekapt, waarvan 162 in slechte conditie, wat betekent dat ruim 650 gezonde bomen gekapt worden/zijn. Het voornemen is om dit plan voor alle 7000 populieren in de stad uit te rollen. Dat mag niet gebeuren! En het kappen van de populieren moet per direct gestopt worden. Populieren zijn nodig in de stad, zeker met het oog op het veranderende klimaat. Dus wees er zuinig op. Als je het goed wil doen dan plant je nu nieuwe rijen populieren, dan kan je over 10 jaar de oudste populieren kappen waarbij bedacht moet worden dat een populier 200 jaar kan worden.

Madurodam
Geen uitbreiding ten koste van de bosjes! Er wordt groen met bestaand groen gecompenseerd dat bovendien al tot de SGH behoort. Het besluit voor deze uitbreiding moet worden teruggedraaid.

Scheveningseweg
Als het collegevoorstel wordt overgenomen zullen zullen alle bomen langs het spoor gekapt worden. Het mag niet gebeuren! Kies voor het alternatief!
Lees ons advies
http://www.behoudscheveningsebosjes.nl/berichten/advies-denktank-scheveningseweg/
Lees de reacties op de Behoudpagina:
https://www.facebook.com/behoudpagina/posts/1943731772511618:0
Lees ons raadsadres.
Lees ook het fraaie boekje ‘Een wonder-werck door menschen handen’, zojuist verschenen in de historische reeks van Muzee Scheveningen.
http://www.ad.nl/den-haag/wereldwonder-van-scheveningen-in-fraai-boekje~a46e1d42/

Verstening
Den Haag is heel erg versteend. Er moet een plan komen om Den Haag te vergroenen. In dat plan moet staan dat in de openbare ruimte geen enkele gezonde boom gekapt en geen enkele struik verwijderd mag worden. Stop de verkoop van ‘snippergroen’ (kleine stukjes groen). Versteende tuinen moeten vergroend worden. Tegeltax of subsidie op groen. Een goede campagne. Promoten en eren van particulier boombezit. Het moet “gaaf” zijn om bomen in je tuin te hebben of die aan te planten.

Biomassa
Er mogen geen bomen meer gekapt worden voor biomassa. Ook niet door Staatsbosbeheer.

Onderhoud Parken en Bosjes en al het Stadsgroen
Goed, deskundig en gedegen onderhoud van al het groen. Aandacht voor esthetiek en schoonheid als belangrijk m.b.t. tot parken en landgoederen. In stand houden van de originele beplanting. Bij uitbesteding van het werk geen uitruil van bomen in ruil voor korting op de aanbestedingsprijs en men moet een heel precies bestek voor de uitvoerder van groenwerkzaamheden maken waarbij schade aan beplanting, gras, grond, bomen en objecten (opstal) geldelijk verhaald wordt op de veroorzaker. Daar moet goed op gecontroleerd en gehandhaafd worden.

Vogels, vlinders, bijen en andere dieren
Het groen moet zo ingericht worden dat vogels, vlinders, bijen en andere dieren daar een goed thuis kunnen vinden. We hebben ook veel drachtplanten nodig voor genoeg voer. Geen steriele bomen! Er wordt bovendien regelmatig gesnoeid, gemaaid of verdampt vóór of tijdens bloei. Dat moet ook veranderen.

Geen bomenkap voor projecten
Publiek groen moet veel te makkelijk wijken voor stroomlijning van de infrastructuur in plaats van dat met burgers wordt meegedacht in alternatieven. Er wordt veel te lichtvaardig over bomen gedacht, voor projecten worden de meeste bomen gekapt en dat wordt niet verantwoord. Het principe moet zijn dat voor projecten geen bomen gekapt mogen worden. Het behoud van bomen moet eerste prioriteit zijn.  De gemeente moet respect hebben voor het groen dat we NU hebben en alles doen om dat groen te behouden.

Natuur en groen gaan vóór
Groen moet prevaleren boven projecten of commercie. Voor het welzijn van de stad en haar inwoners en bezoekers moet het behoud en onderhoud van groen hèt speerpunt worden van Haags Groenbeleid. Het uitgangspunt moet zijn dat er geen boom meer gekapt mag worden, tenzij voor het onderhoud van het groen.

Rust in het groen
Het groen moet met rust gelaten worden en die rust mag niet verstoord worden. Geen toevoeging van horeca, sport, popconcerten of andere vormen van exploitatie in het groen of strand of duinen. Den Haag is gezegend met het strand en verder is er voldoende plaats voor reuring op Malieveld en in Zuiderpark. Alle parken moeten ontzien worden. Je kan wel eens een uitzondering maken maar niet telkens weer want dan wordt het een gewoonte. Dus een keer een buurtcamping kan maar niet ieder jaar want dat is te belastend voor het park. Als er een buurtcamping wordt georganiseerd kan dat jaar geen andere activiteit in het park plaatsvinden. Er moet gekozen worden.

Bomen bij planten
Streven naar 200.000 straatbomen in 2020. Geen sprieten maar de grootste maat. We hebben bomen nodig voor zuurstof.

Geen bebouwing strand en duinen
Strandhuisjes moeten verwijderd worden.

Luister naar de burgers!
De inspraaktrajecten deugen niet. De samenstelling van Denktanks en Klankbordgroepen deugt niet. We zien steeds weer dat bewoners zich kapot schrikken en in protest komen tegen adviezen van dergelijke Denktanks en Klankbordgroepen. Denktanks worden gebruikt om besluiten van de gemeente erdoor te drukken, ten detrimente van de bewoners. Inspraak, petities, demonstraties, weer schrijven en nog een keer schrijven, smeken zelfs, het helpt allemaal niet. We zien ook steeds dat bewoners moeten procederen omdat wethouders niet willen luisteren (populieren, kades, Laan van Meerdervoort, strandhuisjes, Madurodam). Het mag niet meer voorkomen. Er moet naar de burgers geluisterd worden!
http://www.behoudscheveningsebosjes.nl/berichten/denktanks-hebben-hun-langste-tijd-gehad/

Aanbevelingen Manifest Groen Den Haag

1. Respect voor het groen. Een moratorium op het kappen van bomen, zeker voor de komende 15 tot 20 jaar. Er moet een cultuuromslag komen. Bomen en groen zijn belangrijk voor de stad. Hoveniers zijn de nieuwe ondernemers.

2. Indien Denktanks of Klankbordgroepen op de ‘vertrouwde wijze’ gevormd worden dan moeten de deelnemers verplicht worden hun achterban in te lichten, te raadplegen en verantwoording af te leggen, wijkbestuurders hun wijk (en niet alleen hun leden) en andere organisaties hun leden. Deelnemers Denktanks of Klankbordgroepen moeten van wijkbewoners/leden verenigingen mandaat krijgen en dat mandaat verantwoorden. Betreft het te bespreken onderwerp (ook) bomen dan moeten alle groengroepen voor Denktanks of Klankbordgroepen worden uitgenodigd.

3. Indien Denktanks of Klankbordgroepen worden samengesteld moet daar een aankondiging voor komen en inwoners uit buurt, wijk en stad moeten zich kunnen aanmelden. Het mag niet zo gaan als bij de Stadslabs voor de samenstelling van de Denktank Scheveningse Bosjes. De deelnemers Denktank of Klankbordgroep kiezen een voorzitter uit hun midden of uit een bestand.

4. Wijkbesturen krijgen de opdracht er op toe te zien dat in hun wijk geen boom gekapt wordt en alles te doen om te voorkomen dat er toch bomen gekapt worden. Maak er maar een wedstrijd van. Voor alle stadsdelen en wijken (ver)groeningseisen in bestemmingsplannen/beheersverordeningen opnemen. Iedere wijk een eigen hovenier die helpt bij de aanplant en het onderhoud van straten en tuinen.

5. Het maken van een (interactieve) website zoals bijv. Amsterdam heeft http://maps.amsterdam.nl/bomen/ waarop bij iedere boom een legenda te zien is: soortnaam, ouderdom, gesteldheid, evt adoptieouders en evt aangevraagde of verleende kapvergunning (met vermelding van gronden).

6. Iedere inwoner van Den Haag kan bezwaar maken tegen (aangevraagde) kapvergunningen. Niet alleen ‘belanghebbenden’ of ‘direct omwonenden’.

7. Alle gekapte bomen moeten in de jaarlijks door de wethouder Financiën aan de Raad voorgelegde ‘programmarekening’ opgenomen zijn. Door de focus van de gemeente op straatbomen blijft er een onjuist beeld over totale bomenkap en herplant bestaan. Niet alleen de bomen die in de categorieën ‘einde levensfase’, dood of ziek gekapt zijn maar ook de bomen die gekapt worden voor ‘projecten’ waaronder o.a. verstaan wordt de aanleg van tunnels, tramtracé’s, parkeergarage of -plaatsen, kadevernieuwing, herinrichtingen (fietspaden, oversteekplaatsen, verbreding van wegen) en nieuwbouw moeten in de programmarekening worden opgenomen.  Voor iedere gekapte boom moet verantwoording afgelegd worden.

8. Voor iedere gekapte boom moeten 20 jonge bomen geplant worden. Bomen die groot worden. Het gaat niet om het aantal bomen, maar om het groenvolume dat ten minste op peil moet blijven en ’t liefst groter wordt.

9. Straten en pleinen vergroenen. Bijvoorbeeld Prins Hendrikplein, Regentesseplein en Kaapseplein, eigenlijk alle pleinen vooral in de binnenstad. Wij zien ook dat in groenvoorzieningen betonbakken worden geplaatst. Dat moet voortaan vermeden worden. We hebben bomen nodig. En geen decoratieve kleine boompjes, maar grote bomen met een groot groenvolume.

10. Sterk versteende wijken moeten vergroend worden. Geen betonbakken maar bomen.

11. Groepjes bij elkaar staande bomen doen het beter dan solitaire bomen. Pas daar het groenbeleid voor straatbomen op aan.

12. Autoverkeer in de stad ontmoedigen. Niet nog meer parkeergarages in de stad of op Scheveningen want dat trekt alleen maar meer verkeer aan.

13. Bij elk nieuwbouwproject moet 20% ruimte ingevuld worden met groen en bomen.

14. Aanstelling wethouder Groen wiens verantwoordelijkheid het wordt een groenbeleid te voeren dat aansluit bij ons Manifest. En laat dàt beleid dan maar uitgerold worden in andere gemeenten in plaats van dat vermaledijde populierenvervangingsplan! Zie bijvoorbeeld ook de aanbevelingen van de dijkgraaf http://www.ad.nl/gouda/dijkgraaf-wil-binnensteden-groener-maken~a5b7bd55/

15. Geen zaken doen met commerciële bedrijven die bomenkap stimuleren. Wij willen nooit meer horen dat Bomenwacht Nederland of New York Boomadvies bij plannen betrokken worden. European Tree Technicians zijn ook bomenkappers, die willen we ook niet meer zien.

16. Dit is een goed boekje dat leidraad kan zijn voor stadsbomen en -groen.
https://drive.google.com/file/d/0BwrI279M1pKVMWFaMkdoaVNxZUk/view

17. Mooie, oude en goed onderhouden bomen doen de huizenwaarde en het aanzien en aantrekkelijkheid van de stad stijgen wat een positief effect heeft op de economie. Veel groen in een wijk doen gezondheid, sfeer, activiteit en welbevinden stijgen en laat spanningen verminderen.

18. Zeggen dat de stad groen is is niet genoeg, het moet ook groen zijn. Geen misleidende reclame, berichten of rapporten meer. Niet meer zeggen dat de stad ‘zo groen’ is als dat aantoonbaar niet waar is. Voortaan alleen berichten over de vorderingen van het vergroenen van de stad.

19. Infrastructuur vergroenen. Bijvoorbeeld Prins Bernhardviaduct. Maak van de Binckhorst een groene wijk. Geen stenen en wegen maar bomen en parken.

20. Aanplant populieren. Deze bomen zijn bij uitstek geschikt te helpen bij de klimaatveranderingen. Met hun grote kruinen filteren ze fijnstof (goed tegen luchtvervuiling), geven ze schaduw (goed tegen hittestress), fungeren ze als windvang (goed voor de huizen) en drinken ze enorm veel water (goed tegen wateroverlast).

rechtopgroen6-2005adviesdeelii

augustus 2017
Behoudpagina

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *