neus-in-de-wind-duinen-groen-in-den-haag

Groencompetitie

Entente Florale Nederland / Vitale Groene Stad
Postbus 476
2800 AL Gouda

30 juni 2017

betreft: nominatie Den Haag landelijke Groencompetitie
Geachte dames en heren,

Wij maken bezwaar tegen de nominatie van Den Haag in de landelijke Groencompetitie.

De jurycriteria zijn:
1. Ruimteljike visie en kwaliteit (15%)
2. Cultuurhistorie en erfgoed (10%)
3. Stedelijk groenstructuur en buiteninrichting (stad 30% / dorp 20%)
4. Landschap, ecologische kwaliteit en biodiversiteit (stad 20% / dorp 30%)
5. Gezonde leefomgeving en recreatie (10%)
6. Duurzaamheid; mens, markt & milieu (incl. toerisme) (15%)
7. Communicatie en participatie (5% over eindcijfer)

Bij de beoordeling wordt bij elk van deze groepen gekeken naar:
• Visie & beleid
• Ontwerp, realisatie & beheer
• Beheer & onderhoud
• Communicatie & participatie

Onze bezwaren zijn:

Bomenkap
De gemeente liegt over het aantal gekapte bomen. In haar programmarekening stelde zij dat slechts 1.376 bomen in 2016 waren gekapt. Actiegroep Laatmijstaan.nl telde 5.681 gekapte bomen in 2016. Na schriftelijke vragen van GroenLinks Den Haag kreeg Laatmijstaan.nl gelijk. Er worden in Den Haag in vergelijking met andere steden extreem veel bomen gekapt.

Ambitieplan Internationaal Park
Op 18 november 2015 presenteerde de gemeente het Ambitieplan Internationaal Park dat een drastische ombouw tot attractiepark vol beton en asfalt van de Scheveningse Bosjes inhield en minstens 4.000 bomen zou kosten. Na massaal burgerprotest werd dat ingrijpende en verwoestende plan door de wethouder ‘definitief’ ingetrokken maar het laatste woord is er nog niet over gezegd. Wij hebben nog steeds zorgen.

Uitbreiding Madurodam
Madurodam claimt een stuk bos van ca 140 jaar oud, dat voor die tijd een duingebied was, onderdeel van de Scheveningse Bosjes en de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, om uit te breiden. B&W stellen de Raad voor om hiermee akkoord te gaan. De uitbreiding is in strijd met de eigen randvoorwaarden van het college, strijdig met beleid over de SGH, het bestemmingsplan en het Rijksbeschermd Stadsgezicht. De voorgestelde compensatie is strijdig met de Natuurbeschermingswet en de daaruit voortvloeiende Verordening van de provincie ZH. Er is veel burgerprotest.

Scheveningseweg
De Scheveningseweg is een icoon van Den Haag. Aangelegd in opdracht van Jacob Cats door Constantijn Huygens in 1653. De eerste bestrate weg buiten de bebouwde kom. Bekend en beroemd om haar romantisch lommerrijk uiterlijk. Maar er komt een nieuwe tram. Alle bomen ter weerszijden van het spoor dreigen gekapt te worden. Er is veel burgerprotest.

Projecten
Ondanks burgerprotesten, die zelfs tot aan de Raad van State gaan, worden straatbomen gekapt voor kadevernieuwing, tunnels, parkeergarages, trams en nieuwbouwprojecten. De gemeente vermeldt dit vernietigen en vernielen van bomen en natuur niet in haar jaarlijkse rapportage.

Parken en Landgoederen
Uit bezuinigingsoverwegingen worden in parken en landgoederen bomen gekapt en struiken (hamamelis en kostbare jaren oude boomwisteria’s!) gerooid en met makkelijk en goedkoop te onderhouden struikjes en boompjes weer ingeplant. In het Rozenpark Jozef Israels en landgoed Arendsduin zijn op deze wijze onvoorstelbare vernielingen aangericht. Ook het Westbroekpark gaat zienderogen achteruit door dit beleid.

Populierenvervangingsplan
De gemeente wilde een groot aantal populieren kappen omdat er, zoals zij zei, wel eens een tak uitviel. Daartoe riep zij de hulp in van Bomenwacht Nederland die de 800 door de gemeente aangewezen populieren als te kappen beoordeelde. Slechts 162 populieren werden in slechte conditie bevonden maar toch gingen alle 800 populieren om, ondanks een gedegen contra expertise van onafhankelijk bomen-expert Veronica van Amerongen, waardoor honderden gezonde en voor de stad beeldbepalende populieren verloren zijn gegaan. Bomenstichting Den Haag en Vijf voor Twaalf zijn vergeefs tot aan de rechter gegaan om deze kaalslag te voorkomen. De zaak ligt bij de Raad van State omdat een rechterlijk oordeel van belang blijft voor de toekomst.

Biomassa
Gekapte bomen worden tot pellets vermalen en aan energiecentrales verkocht voor zogenaamde ‘groene stroom’. Daardoor verliest Den Haag veel bomen. We zien regelmatig dat 1 boom moet wijken voor een voorziening maar dat dan 27 bomen gekapt worden ( bijv. Diamanthorst).

Herplanten
Beleid is dat voor iedere gekapte boom een nieuwe boom geplant wordt. Maar in de eerste plaats worden er minder bomen geplant dan gekapt en ten tweede kunnen die kleine jonge boompjes de eerste 50 jaar het groenvolume van de gekapte bomen niet vervangen. Omdat de gemeente in een drieste voortvarendheid extreem veel bomen kapt (zo’n 6.000 per jaar!) gaat het groenvolume in de stad in sneltreinvaart achteruit.

Strandhuisjes
Ondanks een rechterlijk vonnis (het door de gemeente ingestelde hoger beroep moet nog dienen), Kustpact, burgerprotest en bezwaar van Provincie en kust- en natuurbeschermers gaf de wethouder vergunning voor strandhuisjes. Een deel van de groene duinen is weggeslagen voor het opscheppen van de metershoge zandfunderingen voor deze strandhuisjes, terwijl dat niet mag in Natura 2000 gebied.

Vergroenen
De vergroening die de gemeente voorstaat bestaat uit de oproep aan particulieren tegeltuintjes te vergroenen of geveltuintjes aan te leggen. Dat is valse compensatie voor echt groen of parkeren-in-groen (zoals in het Zuiderpark).

Particulieren
Inwoners van Den Haag houden van de stad. Een stad die heel versteend is en in vergelijking met andere steden weinig groen of straatbomen heeft (27e plaats ranglijst WUR, 0,2 straatboom per inwoner, bovenaan een EU lijst slechte luchtkwaliteit, veel hittestress, de meest ongezonde wijken van Nederland). Particuliere initiatieven moeten de stad vergroenen. Druppels op een gloeiende plaat bij wat de gemeente kapt en vernielt aan groen en bomen.

Budget
De wethouder wil het budget voor (onderhoud van) groen maar mondjesmaat verhogen. Kappen van bomen blijkt goedkoper dan snoeien. Beheers- of onderhoudsplannen voor Bosjes en Parken zijn er ondanks veler verzoek niet. Talloze tuinlieden zijn ontslagen, het werk wordt overgelaten aan vrijwilligers en dat is te zien aan het achterstallig onderhoud in Bosjes in Parken.

Protest
Veel Hagenaars zijn in protest tegen het groenbeleid van de gemeente. De stad is mooi maar de gemeente richt enorme vernielingen aan in het groen. Bomen en natuur worden opgeofferd aan ‘projecten’ en commercie. Beleids- en inspraaktrajecten en voorlichting deugen niet en er wordt gesjoemeld met cijfers. Bewoners moeten telkens weer op de barricaden om het groen te beschermen tegen gemeentebeleid en het tragische is dat de bewoners vaak verliezen waardoor steeds meer kostbaar groen voor de stad verloren gaat.

Den Haag kan niet in aanmerking komen voor een nominatie in de landelijke Groencompetitie.

De inhoud van deze brief (tevens per mail verstuurd) is besproken op onze Facebookpagina en met SOS Den Haag, Bomenstichting Den Haag, Laatmijstaan.nl, Vijf voor Twaalf en Save the Trees.

Hoogachtend,

Behoudpagina

http://www.vitalegroenestad.nl/Groencompetitie/Deelnemers_2017

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Eén reactie op “Groencompetitie

  1. Eens met deze brief. Als lid van de Haagse Vogelbescherming inventariseerde ik in 2016 de broedvogels in de Nieuwe Scheveningse Bosjes en stelde vast dat niet vitale bomen bijna zonder uitzondering worden gekapt en weggehaald. Ook kwijnend en dood hout hoort echter bij een vitaal bos met biodiversiteit. Tijdens een op 13 september 2016 door de gemeente georganiseerde schouw in de Nieuwe Scheveningse Bosjes Dienst Publiekszaken (Jeroen Odijk, Groen en speelbeheer) heb ik mijn bedenkingen tegen het kappen in de Nieuwe Scheveningse Bosjes van tal van de hiervoor geselecteerde bomen naar voren gebracht.
    Het argument voor kappen is dat de bomen mogelijk gevaar opleveren. Door de dichtheid van paden in het gebied zijn er weinig bomen waarvan de lengte bij omvallen niet in enige richting tot aan een pad zou reiken. Echter ook bomen waarbij dit niet het geval was zouden weg moeten omdat daaronder (tijdens een storm?) kinderen zouden kunnen spelen.
    Ik vond de schouw een goed initiatief maar het gemeentelijk beleid is dermate risico-avers dat je je afvraagt of niet alle bomen in Den Haag gevaar opleveren.
    Graag heb ik hierover met u / jullie nader contact.
    Tim den Outer 06 53665974

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *