bezwaar tegen kapvergunning Scheveningseweg

AAN

Burgemeester en wethouders van Den Haag
AWB/Bezwaar
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

 

9 juli 2018
betreft: BEZWAAR
tegen het verlenen van een kapvergunning voor de bomen op de Scheveningseweg

Uw kenmerk: 201801600
bekendmaking 31 mei 2018
gepubliceerd op 4 juni 2018 om 09:00 uur
kopie is bijgevoegd

Geachte dames en heren B&W van Den Haag,

‘Eeuwig groene Haag, omringd met lustwaranden,
Die Vorsten doet ontbranden
Naer Uw belommert dak, waer op ’t gevogelte springt
En Uwen luister zingt!
O Tempel, rijk van pracht! Prieel der nachtegalen
O koor van vreemde talen!
O weelderig Paradijs, waar ’t goude boomooft gloeit
En ’t zilver beekje vloeit!’

Hendrik Schim (1695-1742)

 

Hierbij maak ik wederom bezwaar tegen het verlenen van een kapvergunning voor de bomen op de Scheveningseweg onder bovenvermeld nummer. Eerder maakte ik ook al op 12 maart j.l. bezwaar tegen het voornemen deze kapvergunning te verlenen (bijgevoegd) waardoor ik belanghebbend ben geworden voorzover ik dat al niet was door deel te nemen in de Denktank Scheveningseweg.

Aan de inhoud van mijn brief van 12 maart j.l. voeg ik het volgende toe:
Ik maak met klem bezwaar tegen de inhoud van de brief die op 4 juni j.l. digitaal naar bezwaarmakers is verzonden. Deze brief staat vol met onwaarheden:

1. … boomwortels zijn zodanig met de tramfundering vergroeid, dat het onmogelijk is ze niet te beschadigen bij het verwijderen van de constructie.
Ik heb persoonlijk bij alle kuilen gestaan die gegraven werden naast het spoor. In geen enkel geval wareen boomwortels vergroeid met de tramfundering. Dus wat hier geschreven is, is een onwaarheid.

2. 76 bomen zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Dat betekent dat deze bomen binnen nu en 10 jaar dood gaan.
Dat is ook al niet waar. De aantasting is in verschillende gradaties. Niet gezegd is dat zelfs de meest ernstig aangetaste bomen binnen nu en 10 jaar dood zullen gaan. Copijn zegt dat het grootste deel van de aangetaste bomen gered kunnen worden. Ook andere bomenexperts kunnen met moderne technieken de kastanjes redden. 
Toevallig zat ik in de Denktank. Daar is de vraag gesteld of we ‘dan maar’ alle kastanjes zouden kappen, een vraag die nota bene door handopsteken moest worden beantwoord. Tegen deze gang van zaken is terecht bezwaar gemaakt. Het advies van de Denktank ten aanzien van de kastanjes is niet eenduidig, ook de Bomenstichting wil dat de kastanjes blijven staan.

Nu komen we natuurlijk aan de meest ernstige onwaarheid. Vet gedrukt staat er ‘Klopt het dat er een alternatief plan is, waarbij minder bomen worden gekapt’ en dan antwoordt de schrijver van deze brief met ‘Nee, dat is niet zo te stellen’.

Deze onwaarheid is bepaald schokkend. Dan volgt een exposé waar ook al geen donder van klopt. Het is niet waar dat het door ons aangedragen alternatief op 41 miljoen euro moet kosten. Ja, zo schat de gemeente dat in omdat ze het niet willen! En ‘schatten’ is overigens hier een heel goed woord omdat de gemeente het aangedragen alternatief tot onze grote verontwaardiging niet grondig heeft willen onderzoeken terwijl ze daar ruim tijd voor kregen en namen. In deze brief wordt overigens alwéér zo geringschattend over dit uitstekende alternatief gesproken. Dat ervaren wij als een ongehoorde schoffering.

Daarna volgt een hoop flauwekul over het historisch karakter, maar over waar het om gaat wordt weer niet gesproken: het anderhalve meter diep uitgraven van kostbare bosgrond (waar blijft dat?), dat gat volstorten met zand (waar komt dat vandaan?) en dat zand afdekken met nota bene betonplaat (!) en keerwanden ter weerszijden (niet in Denktank besproken). Een zwaardere aantasting van het bosgebied kan niet bedacht worden. De Scheveningseweg wordt hierdoor voorgoed verminkt, vernield en vernietigd.

Nog een laatste opmerking over deze mail: de heer H.A. Koese, Directeur Dienst Stadsbeheer, de schrijver van de brief, opent met ‘Ik’. Dat is het eerste woord van zijn schrijven. Dat is bijzonder onbeleefd en in zakelijke correspondentie zelfs een doodzonde. Ik adviseer de heer Koese in de toekomst de Haagse burger wat beleefder tegemoet te treden.

 

Terzake en ook toegevoegd aan mijn schrijven van 12 maart j.l. waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd:

De Scheveningseweg is niet voor niets zwaar beschermd tegen dit soort vijandelijke aanvallen. Men zou denken dat de HTM en zeker de gemeente zich rekenschap geeft van deze zware bescherming, maar tot onze grote ontsteltenis, verbazing en verbijstering doen ze dat niet. Kijk, en dat is nou de grondgedachte van de nieuwe Omgevingswet: we gaan niet meer vragen of het mag maar we gaan kijken of het kan. Oh, dan kan je opeens alle bomen op de Scheveningseweg kappen natuurlijk! En dan doe je het ook nog want wat of wie houdt je tegen! Dat is een schandalig brutale en domme attitude waarvan ik hoop dat het beschaafde goed opgeleide Haagse stadsbestuur zich verre houdt.

Over de gang van zaken. Er was maar 1 mogelijkheid, die van de gemeente, en andere smaken waren er niet. Experts of universiteiten zijn niet benaderd en zeker niet mensen uit het buitenland. En dat had nog goed gekund omdat immers in het buitenland ook trams rijden die vervangen worden en er trouwens heel mooie voorbeelden zijn van oude trams die een asset zijn voor de stad. Alternatieven werden van tafel geveegd. Expertise mochten we niet inroepen. We moesten het maar doen met het krappe budget wat met geen euro verhoogd kon worden (we horen trouwens dat de HTM in geldnood zit) en de bekrompen denkkracht van door de gemeente in dienst genomen ingenieurs die over alternatieven niet wilden nadenken. Het moest de betonbak worden en andere smaken hadden ze niet. En daarvoor moeten nou al die bomen gekapt worden? Nou, dat kan echt niet! Wat is dit voor een boerse bekrompenheid! Het is wel 2018 en niet 1818 hoor!

Wij willen voor de tram ook geen uitzondering maken. We blijven aan de gang zeg, voor iedere wissewas worden in de stad de bomen gekapt, met duizenden tegelijk! En daar wordt nog over gelogen ook. Zo heeft wethouder Revis bij aantreden er zomaar 25.000 straatbomen bij verzonnen en hij kapte er 6.000 per jaar! Echt een grof schandaal! Dat populierenvervangingsplan dat de mooiste populieren in de stad heeft gekost! Een grof schandaal! De grachten, dat had best anders gekund maar nee hoor, alweer alle bomen gekapt! Parkeergarage Tournooiveld! Voor lijn 9 gingen alle bomen om! Enfin, noem het maar, het ene schandaal na het andere. Het moet ergens stoppen en het stopt dus hier! Nu! Er mag geen boom meer om. En zeker niet op de Scheveningseweg!

Ik heb het nog niet gehad over de schande. Den Haag heeft die prachtige Scheveningseweg. Bezongen en beschreven door onze belangrijkste dichters. De trots van de stad. Mooier hebben we niet. We hebben Staatsbosbeheer die bomen wilde kappen in de door de Akte van Redemptie beschermde Koekamp wat al heel verschrikkelijk is, maar dat gaan wij toch zeker niet doen. Ik wil dat u laat zien dat u weet wat de Scheveningseweg voor de stad betekent. Denk erom dat de HTM niet voorgaat en het niet mag zeggen. Wij, inwoners van Den Haag mogen het zeggen. En wij willen niet dat op de Scheveningseweg de bomen gekapt worden.

De kapvergunning moet worden ingetrokken want de bomen op de Scheveningseweg mogen niet worden gekapt! Niet één boom mag daar om! U mag trouwens niet kappen omdat er geen aanleiding is: de vergunning spoorvervanging is immers niet verleend.

Planning. Hier toont u uw ware karakter waar wij van aanvang af mee geconfronteerd zijn. Tot 12 juli a.s. kunnen wij bewaar maken tegen de kapvergunning en op 16 juli gaat u de bomen kappen. Daarmee zegt u dat het u geen ruk kan schelen hoe Hagenaars denken over tram of bomenkap. Behalve dat het een slag in ons gezicht is, hoe erg wilt u de Haagse burgerij eigenlijk beledigen, is deze planning onbehoorlijk bestuur waar u meer over zult horen.

Voor het overige sluiten wij ons aan bij het bezwaar van Bomenstichting Den Haag.

Hoogachtend,

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *